Spożywanie alkoholu w miejscach publicznych

mar 18, 2021 | Fakty i Statystyki

 

 

 

Gdzie nie wolno spożywać alkoholu?

 

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi wskazuje wprost, że zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania alkoholu w miejscach publicznych. Zgodnie z brzmieniem ustawy są to następujące miejsca:

 • teren szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych oraz domów studenckich;
 • zakłady pracy i miejsca zbiorowego żywienia pracowników;
 • masowe zgromadzenia;
 • środki i obiekty komunikacji publicznej;
 • obiekty zajmowane przez organy wojskowe i spraw wewnętrznych (także rejon obiektów koszarowych i zakwaterowania przejściowego jednostek wojskowych).

 

Ponadto, zakazane jest spożywanie alkoholu na ulicach, placach i w parkach, chyba że są to specjalnie wyznaczone miejsca do jego spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów. Rada gminy może, w drodze uchwały, wprowadzić czasowy bądź stały zakaz spożywania alkoholu w innych miejscach. Powyżej wskazaną listę należy więc uzupełnić o przepisy aktów prawa miejscowego wydanych dla miejsca naszego zamieszkania (pobytu).

 

 

Jaki mandat?

 

 • Wysokość mandatu: 100 zł
 • Rodzaj czynu: wykroczenie
 • Podstawa prawna: art. 431  w związku z art. 14 ust. 2a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

 

 

Podstawa Prawna

 

Podstawę prawną wystawienia mandatu przez policję podczas złapania kogoś na spożywaniu alkoholu w miejscu publicznym stanowi art. 431 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Treść przepisu odnosi się jednak do treści art. 14 ust. 2a tejże ustawy. Właśnie w tym drugim przepisie prawodawca wyraził normę zakazującą spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych.

 

 

Art. 14 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

2a. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów.

 

Art. 431 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

 1. Kto spożywa napoje alkoholowe wbrew zakazom określonym w art. 14 zakaz sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych ust. 1 i 2a-6 albo nabywa lub spożywa napoje alkoholowe w miejscach nielegalnej sprzedaży, albo spożywa napoje alkoholowe przyniesione przez siebie lub inną osobę w miejscach wyznaczonych do ich sprzedaży lub podawania,
  podlega karze grzywny.
 2. Usiłowanie wykroczenia określonego w ust. 1 jest karalne.
 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w ust. 1 można orzec przepadek napojów alkoholowych, chociażby nie były własnością sprawcy, jeżeli ich właściciel lub inna osoba uprawniona, nie zachowując ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, przewidywała albo mogła przewidzieć, że mogą one służyć lub być przeznaczone do popełnienia wykroczenia.

 

*Dz.U.2019.0.2277 t.j. – Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

 

 

 

Warto jednak podkreślić, że ustawodawca wyłączył spod działania zakazu kilka lokalizacji. Oznacza to, że alkohol można spożywać w miejscach, jak już wspomniano, gdzie na takie zachowanie zezwoliły władze danego miasta. Co więcej, spożywać alkohol można również na ogródkach restauracji oraz w miejscach przynależących do klubów i pubów, czy restauracji.

 

W przypadku, gdy policji uda złapać się osobę, która popełnia tego rodzaju wykroczenie, musi ona liczyć się z mandatem o wysokości do 100 złotych. W tym, jak i w każdym innym przypadku osoba złapana ma prawo odmówić przyjęcia mandatu. Wówczas jednak sprawa kierowana jest do sądu.

 

To, co może wydawać się oczywiste to fakt, że jeżeli poza samym faktem spożywania alkoholu osoba zatrzymana przez policję będzie zakłócać spokój czy zachowywać się agresywnie, wysokość kary będzie rosła. Właśnie ze względu na hałas miasta decydują się na pozwolenie na spożywanie alkoholu w miejscach oddalonych od bloków i lokali mieszkalnych.

 

 

Sprzedaż alkoholu

 

Warto również nadmienić, że zakazana jest sprzedaż alkoholu osobom poniżej 18 roku życia. Za złamanie tego przepisu grożą dwojakiego rodzaju konsekwencje. Po pierwsze, przedsiębiorcy może zostać cofnięte zezwolenie na sprzedaż alkoholu (o ponowne jego wydanie można ubiegać się najwcześniej po trzech latach). Ponadto, osoba taka może zostać ukarana grzywną.

 

 

Przytoczone źródła

 • https://www.infor.pl/prawo/wykroczenia/charakterystyka-wykroczen/268945,Jaki-mandat-za-spozywanie-alkoholu-w-miejscu-publicznym.html
 • https://www.zadluzenia.com/mandat-za-spozywanie-alkoholu-w-miejscu-publicznym/

***Disclaimer*** Celem bloga jest popularyzacja wiedzy na tematy związane z nadużywaniem alkoholu. Autor bloga nie odpowiada za treści bloga w jakimkolwiek zakresie, a w szczególności za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną zastosowaniem, lub brakiem zastosowania się do tej treści. Autor zastrzega sobie prawo do zmiany tekstów oraz poglądów wyrażonych na blogu. Wszystkie treści na blogu mają charakter wyłącznie informacyjny, żadna zawartość tej witryny nie powinna być nigdy wykorzystywana jako substytut bezpośredniej porady medycznej od lekarza lub innego wykwalifikowanego klinicysty.